Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MoesApp Definities

1 Bubbledutch MoesApp: MoesApp, gevestigd te Nijmegen onder KvK onder nummer 62161830 2 Klant: degene met wie MoesApp een overeenkomst is aangegaan.
3 Partijen: MoesApp en klant samen
3 Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens MoesApp.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Prijzen

 1. Alle prijzen die MoesApp hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis, verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die MoesApp hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan MoesApp te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door MoesApp, vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke tarieven van MoesApp, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht , tenzij een afwijkend tarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door MoesApp een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. MoesApp is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient MoesApp de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen,heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten verallen dat bove de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. MoesApp heeft het recht om de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal MoesApp prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met MoesApp op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen.
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is MoesApp gerechtigd

een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan MoesApp.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand an het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag MoesApp zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan .
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant , zijn de vorderingen van MoesApp bij de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door MoesApp, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan MoesApp te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is. doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voor verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de afstand van zijn recht om een schuld aan MoesApp te verrekenen met een MoesApp

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor MoesApp enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. MoesApp voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. MoesApp heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant .
 4. Het is de verantwoordelijkheid an de klant dat MoesApp tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat MoesApp tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komende daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheeeiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan MoesApp.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de te beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert MoesApp de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet , niet tijdig of niet behoorlijk de door MoesApp redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen MoesApp en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met 3 maanden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand . De overeenkomst;met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan 3 maanden opzeggen
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 3 maanden kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 3 maanden kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand

Intellectueel eigendom

 1. MoesApp behoudt alle intellectuele eigendomsrechten( waaronder auteursrecht, octroooirecht, merkenrecht, tekeningen en modellenrecht etc. )op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften , drager met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen. maquettes, etc , tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MoesApp (laten) kopieren, aan derden tonen en/of te beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van MoesApp ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende MoesApp waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is , dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan MoesApp schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en lid 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie;

● die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant

● die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de

onderliggende overeenkomst en voor een periode van 5 jaar na afloop daarvan. Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt. dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • ●  is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete €1.000,-
  • ●  is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000,-
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van MoesApp waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart MoesApp tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door MoesApp geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1.De klant dient een door MoesApp geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant MoesApp daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen MoesApp uiterlijk binnen 1 dag na constateringvan de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogeijke omschrijving van de tekortkoming. zodat MoesApp in staat is hierop adequaat te reageren.

 1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 2. Indien een klacht betrekking heeft op de lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat MoesApp gehouden kan wordenom andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellinge schriftelijk kenbaar te maken aan MoesApp
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling MoesApp ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijk aansprakelijkheid klant
Als MoesApp een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan MoesApp verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid MoesApp

 1. MoesApp is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien MoesApp aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. MoesApp is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming bij een overmachtsituatie waarin MoesApp wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van MoesApp kan worden verlangd en/of kan worden toegerekend.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen passen partijen en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging Algemene voorwaarden

 1. MoesApp is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal MoesApp zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden op te zeggen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Bubbledutch MoesApp is gevestigd in Nijmegen te Waalbandijk 16, unit 4 6541AJ Nijmegen kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft

Opgesteld op 1 december 2020

BubbleDutch